Rakentaminen ja lupaviidakko

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti miten toteuttaa yhdessä tehokkuus- ja kestävyystavoitteet saavuttavia maankäytön- sekä rakentamisen hankkeita kaupunkien kanssa.

Rakentaminen on Suomessa tarkasti säädeltyä lainsäädännöllä, viranomaisprosesseilla ja kuntakohtaisilla rakentamisen ohjeistuksilla. Sääntelyn tarkoitus on pyrkiä tuottamaan laadukasta ja turvallista ympäristöä. Nämä julkisen sektorin ohjailemat prosessit kuten kaavoitus, rakennuslupamenettely ja kiinteistönmuodostus ovat kuitenkin pitkän kehityskaarensa aikana saaneet myös monimutkaisia piirteitä tuottaen haasteita esimerkiksi rakentajille.

Moniko kuntalainen voi sanoa helposti tietävänsä mitä omalla tontilla saa rakentaa? Oli kyse uudesta pihavajasta, koko tontin käyttötarkoituksen uusimisesta tai ehkä jopa maa-alueiden ostosta ja tontin jakamisesta, kynnys aloittaa suunnittelua ja rakentamista itsenäisesti on korkea. Tieto on usein saatavilla avoimesti, mutta sen määrä ja monimutkaisuus edellyttävät vahvaa ja monialaista asiantuntemusta. Haastavuus ei koske pelkästään yksityisiä maanomistajia vaan prosessin monimutkaisuutta on hankala ymmärtää jopa kokeneenkin rakentajan. Kokonaisuutta on vaikea hahmottaa ja avuksi tarvitaan useita julkisen sektorin viranomaisia.

Keskeinen asia joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia on prosessien epävarmuus, joka aiheutuu monimutkaisuudesta ja siitä että tieto ei välity oikealla tavalla oikeaan aikaan viranomaisten ja asiakkaiden välillä. Tämä aiheuttaa odottelua ja moninkertaista perehtymistä sekä valmistelua. Tiedonvaihdon kanssa on haasteita, kun hankkeeseen osallistuu useita tekijöitä, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Eri viranomaisia, konsultteja, suunnittelijoita ja toteuttajia. Suurissa hankkeissa ja organisaatioissa tätä on vaikea välttää, mutta tiedonhukkaa pystyy parantamaan tuntemalla prosessit ja edistämällä asiakaslähtöistä vuorovaikutteista toimintamallia.

Keskeistä pienten ja suurten rakentamishankkeiden läpiviemiselle on yhteistyö. Prosessien haastavuutta voi helpottaa löytämällä kontakteja, viranomaisista ja yksityisiltä tahoilta, jotka vuorovaikutteisesti keskustelevat hankkeen läpiviemisessä. Asiakaslähtöinen ja yhteistyötavoitteinen toimintamalli tuo yksityisen ja julkisen sektorin tavoitteet lähemmäs toisiaan. Yhteistyön ja asiakaslähtöisen kehittämisen tavoitteena on säästää kaikkien resursseja, niin julkisen sektorin viranomaistyössä kuin asiakkaan rakennushankkeessa.

Lisäksi prosessien uudistamiseksi on vireillä monenlaisia digitalisaation ja toimintamallien uudelleenmuotoiluun tähtääviä keityshankkeita joilla korostetaan vuorovaikutteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä toiinnoissa. Näitä ovat niin valtakunnallinen Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistustyö, rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttaminen tai kestävän maankäytön kehitysprosessit eri kunnissa.

lexcell.fi @ 2021